Privacyverklaring COOL

Privacyverklaring Platform Leefstijl

Datum laatste update: 16-06-2023

Platform Leefstijl, hierna te noemen “Platform Leefstijl”, hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van betrokkenen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen, en welke rechten betrokkenen hebben met betrekking tot hun gegevens.

  1. Verzamelde persoonsgegevens

Platform Leefstijl kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

*  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, e-mailadres die nodig zijn voor communicatie en registratie.

* Gegevens met betrekking tot de gezondheid en leefstijl van betrokkenen die expliciet worden verstrekt bij deelname aan de GLI nl. gewicht, BMI en middelomtrek

* Gegevens die door de deelnemer zelf worden gegenereerd via vragenlijsten nl. ervaren gezondheid, gedrag m.b.t voeding, beweging, stress, slaap, roken en alcoholgebruik.

* Geanonimiseerde statistische gegevens voor analyse- en verbeteringsdoeleinden.

  1. Doeleinden van gegevensverwerking

Platform Leefstijl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

* Het optimaliseren van het aanmeldproces voor de GLI’s.

* Het ondersteunen van leefstijlcoaches bij administratieve taken voor aanvang van een GLI

* Het communiceren met betrokkenen over deelname aan de GLI en bijbehorende informatie.

* Het monitoren en evalueren van de programma’s op basis van feedback en gegevensanalyse (gegevens beschreven onder artikel 1).

* Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van verzoeken of klachten.

  1. Rechtsgrondslag voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door Platform Leefstijl is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

* Uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen voor specifieke verwerkingen, zoals deelname aan programma’s.

* Uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst waarbij betrokkenen partij zijn.

* Voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan Platform Leefstijl onderhevig is.

  1. Gegevensbeveiliging

Platform Leefstijl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We evalueren en verbeteren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen om de gegevensbescherming te waarborgen.

  1. Delen van persoonsgegevens

Platform Leefstijl deelt zonder toestemming geen persoonsgegevens met derde partijen. Wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de programma’s en diensten, of wanneer dit wettelijk vereist is, zal toestemming gevraagd worden. We zorgen er vervolgens voor dat deze derde partijen voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

  1. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Platform Leefstijl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijke verplichtingen anders vereisen. We hanteren passende bewaartermijnen voor verschillende soorten persoonsgegevens maar nooit langer dan de duur van een GLI-programma  (24 maanden).

  1. Rechten

Betrokkenen hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Ze hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Betrokkenen kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Er kan een verzoekformulier AVG-rechten aangevraagd worden. Na ontvangst van het formulier heeft Platform Leefstijl 1 maand de tijd om hier op een juiste wijze naar te handelen.

  1. Klachten

Indien betrokkenen een klacht hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens door Platform Leefstijl, kunnen ze contact met ons opnemen. Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Contactgegevens

Als betrokkenen vragen, verzoeken of opmerkingen hebben met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Platform Leefstijl, kunnen ze contact met ons opnemen via:

Platform Leefstijl

t.a.v. Rick Gommers

Peellandhof 47 

4876 WG  Etten-Leur

rick@platformleefstijl.nl    

06-20758487

We raden betrokkenen aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, aangezien deze kan worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in onze gegevensverwerking weer te geven.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze berichten

Je bent succesvol toegevoegd aan de lijst! Oh, dat ging niet helemaal goed. Probeer het nog eens

Platform Leefstijl

Diensten