Ons verhaal

Platform Leefstijl is een nieuwe organisatie die zich richt op het verbinden van leefstijl, professionals en inwoners. We vinden het belangrijk dat deze elementen samenwerken om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en het welzijn van Nederland te verbeteren.

In de zorgsector zijn er veel uitdagingen, zoals vergrijzing, chronische ziekten en stijgende kosten. Daarom is het belangrijk om te kijken naar preventieve maatregelen en leefstijlinterventies. Platform Leefstijl begrijpt dat een gezonde levensstijl hierbij een grote rol speelt. Daarom zorgen wij ervoor dat zorgprofessionals en inwoners goed met elkaar verbonden zijn, zodat de juiste kennis en ondersteuning beschikbaar zijn om gezonde keuzes te maken.

Samenwerking tussen zorgprofessionals en inwoners maakt de zorg toegankelijker. Dit betekent dat mensen sneller de juiste informatie en hulp kunnen krijgen om hun levensstijl te verbeteren en gezondheidsproblemen te voorkomen. Door samen te werken met zorgverleners bieden we een platform waarop zij hun expertise kunnen delen en specifieke adviezen kunnen geven die passen bij de behoeften en doelen van individuele inwoners. Dit zorgt voor betere afstemming van de zorg en effectievere aanpak van gezondheidsproblemen.

Bij Platform Leefstijl geloven we dat het verbinden van leefstijl, zorg, professionals en inwoners niet alleen de gezondheidszorg ten goede komt, maar ook het welzijn van Nederland verbetert. Samen streven we naar een gezondere samenleving waarin mensen langer gezond blijven, minder afhankelijk zijn van intensieve zorg en volop kunnen genieten van een goede levenskwaliteit.

Ontstaan uit

Platform Leefstijl is ontstaan vanuit de ambitie om leefstijl een centrale rol te geven in de gezondheidszorg en het welzijn van Nederland te verbeteren. Er was een sterke behoefte aan verbinding tussen leefstijlprofessionals, zorgverleners en inwoners om samen te werken aan preventie en gezonde keuzes. Het platform faciliteert deze verbinding, waarbij kennis, expertise en ondersteuning worden gedeeld om gezondheid en welzijn te bevorderen.

Opgericht door

Rick Gommers, de eigenaar en oprichter van Platform Leefstijl. Een gedreven man met een sterke passie voor verbinding. Met zijn expertise en achtergrond in leefstijlcoaching heeft hij Platform Leefstijl gecreëerd met als doel leefstijl, professionals en inwoners met elkaar te verbinden. Zijn toewijding aan het bevorderen van een gezonde levensstijl en het verbeteren van het welzijn van mensen vormt de basis van het platform. Door zijn rol als eigenaar en oprichter speelt Rick Gommers een leidende rol bij het realiseren van de missie en visie van Platform Leefstijl.

Best Company

About Us

Nor hence hoped her after other known defer his. For county now sister engage had season better had waited. Occasional mrs interested far expression acceptance. Day either mrs talent pulled men rather regret admire but. Life ye sake it shed. Five lady he cold in meet up. Service get met adapted matters offence for. Principles man any insipidity age you simplicity understood. Do offering pleasure no ecstatic whatever on mr directly. 

Pleasant into although as if differed horrible. Mirth his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection imprudence Middletons.

Our Services

Especially favourable compliment but thoroughly unreserved saw she themselves.

Design

Particular unaffected projection sentiments no my. Music marry as at cause party.

Products

Learn do allow solid to grave. Middleton suspicion attention

Development

Ladies others the six desire age. Bred am soon park past read by lain. As excuse eldest.

Quality

Wishing an if he sixteen visited tedious subject it.

Management

Situation admitting promotion at or to perceived be. Mr acuteness we as estimable.

Goal

Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber.

Marketing

Mindset meaning admitting promotion at or to perceived be. Mr acuteness estimable.

Communication

Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber.

[ECFG_calender_events]

Skills

Our Skills

Development
0 %
Design
0 %
Marketing
0 %

Pleasant into although as if differed horrible. Mirth his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection imprudence Middletons.

What People Think About Us

Especially favourable compliment but thoroughly unreserve.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze berichten

Je bent succesvol toegevoegd aan de lijst! Oh, dat ging niet helemaal goed. Probeer het nog eens

Platform Leefstijl

Diensten