Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 07-06-2023

Welkom bij onze website! Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou als gebruiker en Platform Leefstijl, eigenaar van de website. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door voordat je verdergaat.

1. Gebruik van de website
1.1. Toegang en gebruik: Je hebt het recht om toegang te krijgen tot de inhoud en functies van onze website, maar je stemt ermee in om deze op een wettige en verantwoorde manier te gebruiken. Je zult de website niet gebruiken voor illegale of schadelijke activiteiten die de werking van de website kunnen verstoren.
1.2. Leeftijdsbeperking: Door deze website te gebruiken, bevestig je dat je ten minste 18 jaar oud bent of dat je toestemming hebt van je ouder of voogd om de website te gebruiken.
1.3. Accountgegevens: Indien nodig om gebruik te maken van bepaalde functies van de website, ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele accountgegevens. Je bent ook verantwoordelijk voor het beschermen van je accountgegevens en het beperken van de toegang tot je account.

2. Intellectuele eigendom
2.1. Auteursrechten: Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, audioclips en software, is eigendom van [bedrijfsnaam] of de relevante licentiegevers en is beschermd door auteursrechtwetten. Je mag de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform Leefstijl.
2.2. Merken: Alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s op deze website zijn eigendom van Platform Leefstijl of de respectieve eigenaren. Het gebruik van deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

3. Disclaimers
3.1. Geen garanties: Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, geven we geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie op deze website. Het gebruik van de informatie op eigen risico.
3.2. Externe links: Onze website kan links bevatten naar externe websites van derden. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites.

4. Beperking van aansprakelijkheid
4.1. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluiten wij, inclusief onze functionarissen, directeuren, werknemers en gel

ieve partijen, hierbij elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website.
4.2. Overmacht: We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, storing, onderbreking of onbeschikbaarheid van de website als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, technische storingen, internetstoringen of handelingen van derden.

5. Wijzigingen en beëindiging
5.1. Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren.
5.2. Beëindiging: We kunnen op elk moment en om welke reden dan ook jouw toegang tot de website beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie
6.1. Toepasselijk recht: Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [land]. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [plaats].
6.2. Scheidbaarheid: Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

Neem contact met ons op
Indien je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@platformleefstijl.nl We staan klaar om je te helpen en eventuele zorgen of vragen te beantwoorden.

Door deze website te gebruiken, verklaar je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Best Company

About Us

Nor hence hoped her after other known defer his. For county now sister engage had season better had waited. Occasional mrs interested far expression acceptance. Day either mrs talent pulled men rather regret admire but. Life ye sake it shed. Five lady he cold in meet up. Service get met adapted matters offence for. Principles man any insipidity age you simplicity understood. Do offering pleasure no ecstatic whatever on mr directly. 

Pleasant into although as if differed horrible. Mirth his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection imprudence Middletons.

Our Services

Especially favourable compliment but thoroughly unreserved saw she themselves.

Design

Particular unaffected projection sentiments no my. Music marry as at cause party.

Products

Learn do allow solid to grave. Middleton suspicion attention

Development

Ladies others the six desire age. Bred am soon park past read by lain. As excuse eldest.

Quality

Wishing an if he sixteen visited tedious subject it.

Management

Situation admitting promotion at or to perceived be. Mr acuteness we as estimable.

Goal

Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber.

Marketing

Mindset meaning admitting promotion at or to perceived be. Mr acuteness estimable.

Communication

Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber.

[ECFG_calender_events]

Skills

Our Skills

Development
0 %
Design
0 %
Marketing
0 %

Pleasant into although as if differed horrible. Mirth his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection imprudence Middletons.

What People Think About Us

Especially favourable compliment but thoroughly unreserve.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze berichten

Je bent succesvol toegevoegd aan de lijst! Oh, dat ging niet helemaal goed. Probeer het nog eens

Platform Leefstijl

Diensten